spinner
Loading...

Wpływ izolacji termicznej budynków na efektywność ogrzewania

26 marzec 2022

Wyznacznikiem świadomej dbałości o środowisko naturalne jest zapewnienie efektywności systemów energetycznych, z których korzysta się w życiu codziennym. Dotyczy to przede wszystkim instalacji grzewczych. Ich obecność niemal w każdym domu czy budynku sprawia, że to właśnie na ich funkcjonowanie bezpośredni wpływ mają jego użytkownicy. O efektywności działania instalacji ogrzewania można mówić wówczas, gdy ponoszone nakłady finansowe eksploatacji ogrzewania są relatywnie niskie i zapewniają wymagany poziom komfortu cieplnego. Efekt ten jest możliwy do uzyskania, gdy wydajność instalacji grzewczej jest jak najwyższa, a straty wygenerowanego ciepła jak najniższe.

 

Na sprawność instalacji grzewczej wpływ ma kilka czynników, wynikających z charakterystyki konkretnego urządzenia grzewczego, jak również samej instalacji. Z kolei za minimalizację strat ciepła odpowiedzialna jest izolacyjność przegród ogrzewanych budynków. W tym artykule skupiono się na określeniu wpływu izolacji termicznej na efektywność systemu ogrzewania. Wskazano efekty wynikające z wykonania izolacji termicznej budynków oraz jej wpływ na redukcję zapotrzebowania na ciepło. Ponadto, określono konieczne do podjęcia działania mające na celu dostosowanie systemu ogrzewania do nowych warunków zdefiniowanych przez wzrost izolacyjności termicznej.

 

Termoizolacja – efekty

 

Szacuje się, że przez nieocieplone ściany tracone jest od 25 do 35% ciepła, stolarka okienna i drzwiowa starego typu odpowiada za straty na poziomie kolejnych 10-15%, nieocieplone dachy i stropodachy – od 8 do 17%, natomiast podłogi – od 5 do 10%. Chcąc zapewnić odpowiednią temperaturę w budynkach nieocieplonych straty rekompensowane są nadmiarową produkcją ciepła, co ma odzwierciedlenie w ilości zużywanego materiału opałowego, a w konsekwencji wysokim kosztem eksploatacyjnym ogrzewania.

 

Kompleksowa izolacja wszystkich elementów konstrukcji budynku pozwala na znaczne obniżenie strat ciepła. Dzięki temu, że ciepło pozostanie wewnątrz na dłużej, możliwe jest jego wykorzystanie przez dłuższy czas, co z kolei redukuje nakłady finansowe. To właśnie obniżenie kosztów jest głównym powodem, dla którego podejmuje się działania termomodernizacyjne. Przy redukcji zapotrzebowania na paliwo do wytworzenia energii cieplnej obniża się także emisja zanieczyszczeń do atmosfery, skutkując bezpośrednio poprawą jakości powietrza w najbliższym otoczeniu. W kwestii jakości powietrza warto również wspomnieć, że dzięki wykonanej termoizolacji zmienia się mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Izolacja pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność, zwiększając komfort oddychania i komfort cieplny.

 

Ponadto, prawidłowo wykonana izolacja, wolna od tzw. mostków cieplnych, stanowi zabezpieczenie przed gromadzeniam się wilgoci na elementach konstrukcyjnych czy ścianach pomieszczeń i związanych z nią szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni. Jak widać termoizolacja niesie za sobą nie tylko oszczędności, ale także poprawę komfortu osób przebywających w izolowanych przestrzeniach. Wykonane ocieplenie to także okazja na remont elewacji, poprawiając walory wizualne i wartość rynkową nieruchomości.

Termoizolacja – wpływ na zapotrzebowanie na ciepło

 

Materiały izolacyjne stosowane do ociepleń wedle najnowszych przepisów powinny charakteryzować się odpowiednimi parametrami. W szczególności, winny spełniać określone warunki pod względem współczynnika przewodzenia ciepła (λ). W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie można znaleźć wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ), odniesionego do grubości materiału izolacyjnego (nazywanego współczynnikiem przenikania ciepła U), zdefiniowane dla wszystkich przegród budynku. Dopuszczalne wartości wynoszą: dla ścian zewnętrznych - 0.20 W/m2 · K; dachów, stropodachów i stropów  pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami - 0.15 W/m2 · K; podłóg na gruncie - 0.30 W/m2 · K; natomiast dla stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi - 0.25 W/m2 · K. Wzrost oporności cieplnej przegród, skutkujący redukcją strat, niesie za sobą spadek całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynków.

 

Niejednokrotnie po wykonaniu ocieplenia okazuje się, że temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka i tym samym mało komfortowa dla użytkowników. Dzieje się tak, ponieważ wraz ze zwiększeniem izolacyjności przegród należy także wziąć pod uwagę konieczność redukcji produkowanego ciepła. Zaniechanie działań związanych z dostosowaniem instalacji grzewczej jednocześnie z wykonaniem termoizolacji nie spowoduje uzyskania pożądanych oszczędności, jak również nie przyniesie rezultatów w kwestii komfortu cieplnego.

 

Termoizolacja – wpływ na system ogrzewania

 

Często rozważanym zabiegiem mającym na celu zmniejszenie temperatury wewnątrz pomieszczeń jest zmniejszenie temperatury medium w obiegu grzewczym. Im niższa temperatura wody w wymiennikach ciepła, tym mniej ciepła zostanie przekazane do powietrza, dzięki czemu przewymiarowane zapotrzebowanie na ciepło ulegnie obniżeniu i dostosowaniu do aktualnych warunków.

 

Należy pamiętać, że zabieg ten jest możliwy do wykonania tylko w przypadku źródeł ciepła współpracujących efektywnie w niższych temperaturach, do których należą pompy ciepła. Nowoczesne i energooszczędne urządzenia zazwyczaj stanowią wyposażenie nowo powstających domów, podczas gdy w poddawanych termoizolacji starszych budynkach korzysta się z tradycyjnych kotłów.


 

Obniżenie temperatury wody w obiegu grzewczym w celu redukcji zapotrzebowania na ciepło w sytuacji, gdy jest ono pokrywane w oparciu o kocioł na paliwa stałe, zamiast źródłem korzyści może być źródłem dodatkowych problemów. Najwyższą sprawność tego typu urządzeń uzyskuje się, gdy woda podgrzewana jest do temperatury około 80°C, w efekcie zapewniając temperaturę na końcu obiegu, czyli w grzejnikach, na poziomie 50-60°C. Wynika to z charakterystyki procesu spalania paliwa wewnątrz kotła. Próby zmniejszania tej temperatury spowodują, że paliwo nie zostanie całkowicie spalone. Prowadzi to do wzrostu ilości osadzających się zanieczyszczeń zarówno w kotle, jak i przewodzie kominowym, co jak doskonale wiadomo zwiększa konieczność regularnego czyszczenia w ramach przeciwdziałania ryzyku pożaru. Przy niecałkowitym spalaniu zwiększa się także ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji, co nie pozostaje w zgodzie z założeniami o redukcji wpływu na środowisko naturalne w ramach podejmowanych działań termomodernizacyjnych.

 

Termoizolacja – modernizacja systemu ogrzewania

 

Adaptacja systemu ogrzewania do nowych warunków powinna opierać się o bilans cieplny wyznaczony dla ocieplonego budynku. Na jego podstawie możliwe będzie dostosowanie parametrów pracy systemu ogrzewania zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło, uwzględniającym izolacyjność przegród.

 

Redukcja zapotrzebowania na ciepło wskutek wykonanego ocieplenia nierzadko niesie za sobą konieczność wymiany źródła ciepła. Używane dotychczas stare kotły należy zastąpić urządzeniami o zredukowanej mocy. Jest to szansa na modernizację systemu ogrzewania poprzez zastosowanie urządzeń o mniejszym wpływie na środowisko naturalne

 

 

Poznaj nasze produkty:

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i promocjami?

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów

sekretariat@kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16, +48/71 389 44 94

fax +48/71 389 44 94 wew. 21

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ

nasi doradzcy są gotowi do pomocy

+48 71 389 23 16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000708604 | BDO: 000009786 | Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

Copyright © kotar 2021

Agrotkanina